1: Baptistengemeente De Rank Rivierenland

Vastgelegd in de statuten van de verzelfstandiging per 1 september 2020

De Baptistengemeente De Rank Rivierenland is ontstaan als dochtersgemeente van de Rank Utrecht en maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

Fundament

Op grond van de Bijbel, het enig betrouwbare getuigenis aangaande de openbaring van God, belijdt de gemeente dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, haar Fundament en Hoofd is (1 Cor. 3:10 en Ef. 1:22).

Doel van de gemeente:

De opdracht van de gemeente is;

  1. a. als lichaam van Christus te wandelen waardig de roeping, waarmee zij geroepen is,

  2. in het samenleven der heiligen elkaar in liefde te verdragen en te dienen en de eenheid des Geestes te bewaren

  3. door de band des vredes (Ef. 4:1-3);

  1. b. 1. getuige te zijn in woord en daad van de Here Jezus Christus (Hand. 1:8);

hen, die het evangelie van de Here Jezus Christus aanvaarden te dopen in de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest (Matth. 28:19);

  1. hen te leren onderhouden alles wat de Here Jezus Christus bevolen heeft (Matth. 28:19).

  2.  

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

RSIN/fiscaal nummer: 858393682

3. Contactgegevens

Baptistengemeente de Rank Rivierenland

Groenekade 7

4133 NB Vianen

0347 372 148

Datum akte van oprichting 11-01-2018

Datum akte laatste statutenwijziging 01-09-2020

Inschrijving handelsregister 12-01-2018

KvK-nummer 70611394

Activiteiten (SBI) – 94911 Religieuze organisaties

4. Bestuurssamenstelling

De raad van Baptistengemeente De Rank Rivierenland bestaat doorgaans uit

zes oudsten, waarvan een voorzitter. Daarnaast beschikt de gemeente over een secretaris en een penningmeester.

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente De Rank Rivierenland maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.

De link naar het beleidsplan van de Unie is:

http://baptisten.nl/beleidsplan_unie.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te

noemen de Unie.

2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor

onbepaalde tijd.

3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3 Het doel van de Unie is:

a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente:

jaarverslag 2022-2023

jaarverslag 2021-2022

jaarverslag-2020-2021.pdf

9. Financiële verantwoording   

Jaarrekening 2022-2023

Jaarrekening 2021-2022

Jaarrekening 2020-2021